Ochrana osobních údajů

Podnikající osoba pod IČO: 02533928 Radka Pamětická, se sídlem Loucká 5, 27324 (dále jen "správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:

- jméno, příjmení

- datum narození

- e-mailovou adresu

- telefonní číslo

- zdravotní dotazník týkající se kontraindikací podstupující služby v oblasti výživového a sportovního poradenství (zejména kvůli bezpečnosti provedení procedury) 

- dále údaje týkající se fyzické kondice, váhy, výšky a dalších údajů týkající se rozložení tuků a svalové tkáně v těle klienta. Zároveň stav pohybového aparátu klienta

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro podstoupení procedury a další zákonného plnění. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b)

Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy - poskytnutí služby. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f)

Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem - například zasláním e-mailu odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Radkou Pamětickou, tedy správcem osobních údajů. 

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese Radkapam@gmail.com

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů - fotografie a videa

1. Udělujete tímto souhlas firmě Radka Pamětická, IČ:02533928 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), zpracovával/a následující osobní údaje:

- fotografii

- video

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zobrazení provedené práce či výsledků procedury na sociálních sítích a našich webových stránkách.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů.

4. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek stažení fotografií z našich propagačních stránek a sociálních sítí.

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

- vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii

- u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost

- nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování

- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů